SMS
 1. Zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży przekaże dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny w następujących terminach:
  • 11 sierpnia 2020 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym;
  • 30 września 2020 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali w terminie poprawkowym.
 2. Jeśli wystąpi konieczność zdawania w terminie poprawkowym, absolwent nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. składa do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. W tym celu należy wypełnić załącznik 7_1905 – dostępny na stronie OKE Łomża lub TUTAJ.
 3. Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godzinie 14:00. Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zostanie ogłoszona przez dyrektora OKE Łomża na stronie internetowej nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego w pierwszej kolejności wydawane jest absolwentowi. Jeśli nie będziesz mógł odebrać Zaświadczenia osobiście, może być ono wydane:
  • rodzicowi absolwenta na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia. Rodzic przy odbiorze musi okazać dokument tożsamości, który został wpisany do upoważnienia w celu identyfikacji. Dostępne TUTAJ.
  • Innym osobom – tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia notarialnego.