SMS

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnego przebiegu egzaminu, zgodnie z wytycznymi MEN, CKE i GIS absolwenci proszeni są o przestrzeganie poniższych zasad:

PRZED EGZAMINEM

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8:15 na egzaminy rozpoczynające się w sesji porannej, zaś o godz. 13:15 na egzaminy w sesji popołudniowej.
 2. Do budynku szkoły wchodzą wejściem, które na czas egzaminu zostaje oznaczone symbolem – W2 (wejście do budynku A).
 3. Klatką schodową kierują się do sali egzaminacyjnej ( III piętro, sala 307), nie mogą poruszać się po całym budynku.
 4. Uczniowie wchodzą na teren szkoły mając założoną maskę zakrywającą nos i usta. Mogą ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.
 5. Każdy uczeń przed wejściem do szkoły i sali egzaminacyjnej dokonuje dezynfekcji rąk według zamieszczonej instrukcji obok dozownika z płynem dezynfekującym.
 6. Przed salą egzaminacyjną uczniowie ustawiają się w kolejce do wejścia zachowując bezpieczny społeczny dystans min. 1,5 m.
 7. Oczekując na wejście wyłączają telefon i przygotowują do przekazania wszystkie rzeczy osobiste, których nie będzie wolno wnieść na salę. Worki z rzeczami będą znajdowały się w pobliżu sali egzaminacyjnej. Drzwi do sali muszą być otwarte w trakcie egzaminu. Jeśli ktoś nie wyłączy telefonu i zadzwoni on w trakcie egzaminu i będzie to słyszane w sali egzaminacyjnej, może doprowadzić do wstrzymania egzaminu, łącznie z jego unieważnieniem.
 8. Przy wyznaczonym stanowisku okazują dokument tożsamości ze zdjęciem, jednocześnie uchylając chwilowo maseczkę w celu identyfikacji osoby.
 9. Uczeń niekorzystający z dostosowania zdawania egzaminu podchodzi do członka zespołu nadzorującego i stojąc w bezpiecznej odległości czeka na wylosowanie numeru stolika. Nie dotyka losów. Następnie potwierdza swoją obecność w wykazie zdających korzystając ze swojego długopisu.
 10. Uczeń korzystający z dostosowania warunków egzaminu podchodzi do członka zespołu nadzorującego, otrzymuje informację o numerze stolika, nie bierze udziału w losowaniu miejsc. Następnie potwierdza swoją obecność w wykazie zdających korzystając ze swojego długopisu.
 11. W dalszej kolejności, przy wyznaczonym stanowisku otrzymuje worek na rzeczy osobiste i odkłada we wskazane przez członka zespołu miejsce. Worek będzie oznaczony wylosowanym numerem stolika.
 12. Po odłożeniu worka zabiera dozwolone przybory, butelkę z wodą, dokument tożsamości i zajmuje wylosowane miejsce, może zdjąć maseczkę. Zajmując miejsce przy stoliku, pod żadnym pozorem nie wolno zmieniać jego ustawienia, ze względu na obostrzenia co do odległości między zdającymi.
 13. Wchodząc na salę otrzymuje naklejki z kodami, przy stoliku sprawdza poprawność danych. Jeśli znajdzie błędy na naklejce, zwraca ją osobie nadzorującej wpuszczanie do sali, które poda sposób dalszego postępowania w tej sytuacji.
 14. Butelkę z wodą należy postawić przy nodze stolika na podłodze i odstawić na miejsce każdorazowo po skorzystaniu z wody, aby nie doszło do zalania pracy.
 15. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali,
  • przedstawiciel zdających wraz z Przewodniczącym Zespołu udają się na komisyjne wydanie materiałów egzaminacyjnych.
 16. W przypadku egzaminu z języka polskiego, jeśli uczeń będzie potrzebował skorzystać ze słownika, musi zasygnalizować ten fakt przez podniesienie ręki. Zamyka swoją pracę i czeka na udzielenie zgody na podejście do stolika ze słownikami. Zapoznaje się z instrukcją dezynfekcji znajdującą się obok dozownika z płynem dezynfekcyjnym. Dokonuje dezynfekcji zgodnie z instrukcję i dopiero wtedy może bezpiecznie korzystać ze słownika.
 17. Jeżeli zdający zakończył pracę z arkuszem, może wyjść wcześniej z sali na następujących warunkach: dopiero po upływie jednej godziny od rozpoczęcia egzaminu, ale nie później niż na 15 minut przed wyznaczonym czasem jako zakończenie egzaminu.
 18. Z toalety należy skorzystać przed wejściem na egzamin, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie sali egzaminacyjnej.

PO EGZAMINIE

 1. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika, oczekuje na podejście osoby nadzorującej w celu przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych. Podczas tych czynności należy założyć maseczkę.
 2. Po zakończeniu czynności weryfikacyjnych uczeń opuszcza salę egzaminacyjną, zabiera worek z rzeczami osobistymi i wychodzi z budynku ta samą trasą i wyjściem, którą był wpuszczany.
 3. Po opuszczeniu budynku szkoły należy również niezwłocznie opuścić teren przed budynkiem. Należy unikać spotkań w grupie z uwagi na obowiązujące obostrzenia.

PRZYBORY EGZAMINACYJNE

 1. Na czas egzaminów należy przygotować własne przybory piśmiennicze – kilka sztuk z czarnym atramentem, linijkę cyrkiel, kalkulator, lupę itd., gdyż zgodnie z wytycznymi MEN, CKE, GIS oraz Komunikatem Dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych… zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 2. Wyżej wymienione przybory muszą spełniać wymagania określone przez Dyrektora CKE w Komunikacie z dnia 6 sierpnia 2019 r., np.:
  • “Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb”
  • Jeśli zdający przyniesie kalkulator niezgodny z wytycznymi, nie będzie mógł z niego skorzystać.
 3. Słowniki i wybrane wzory zostaną zapewnione przez szkołę z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.