REKRUTACJA 2024/2025

Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025:

 • przedmioty rozszerzone: język angielski i matematyka oraz do wyboru biologia lub geografia
 • specjalność: piłka nożna

Ważne!
Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Proces rekrutacji:
 1. Wypełnienie zgłoszenia na testy sprawnościowe, będący jednocześnie oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego o udzieleniu zgody na udział w testach sprawności fizycznej
 2. Wydrukowanie wygenerowanego oświadczenia, podpisanie oraz dostarczenie go wraz z zaświadczeniem lekarskim / kserokopią karty zdrowia sportowca do siedziby szkoły
 3. Przystąpienie do testów sprawnościowych
 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów
 5. Wypełnienie formularza elektronicznego
 6. Wydrukowanie wygenerowanego wniosku i podpisanie go
 7. Dostarczenie kompletu dokumentów (patrz: Wymagane dokumenty) do siedziby szkoły
 8. Opublikowanie listy przyjętych
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie do szkołykarta informacyjna kandydata, wniosek o wydanie mLegitymacji (formularz zgłoszeniowy),
 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego lub kserokopię „Karty Zdrowia Sportowca” wydaną przez lekarza medycyny sportowej z aktualnym potwierdzeniem zdolności do uprawiania sportu
 • fotografia w formacie legitymacyjnym (2 szt. podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata) oraz w wersji elektronicznej (format: JPG lub JPEG, min. rozmiar: 500x600px, maks. rozmiar: 1500x1800px, maks. rozmiar pliku: 2,5MB) Informujemy, że zdjęcie można wykonać w domu przy pomocy bezpłatnego Kreatora zdjęć do mLegitymacji
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, (oryginał), a w przypadku kandydatów do klas 2,3,4 ostatnie świadectwo promocyjne (oryginał),
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),
 • karta zdrowia ucznia od pielęgniarki szkolnej.
Terminarz rekrutacji:

Wypełnienie zgłoszenia na testy i dostarczenie dokumentów do siedziby szkoły:

 1. oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o udzieleniu zgody na udział w testach sprawności fizycznej,

 2. kserokopię karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzoną przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

27.02 – 12.03.2024

Testy sprawnościowe
DRUGI TERMIN TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

13.03.2024 godz. 12:00
22.05.2024 godz. 12:00 (zbiórka 11:30)

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię trenerów Akademii Piłkarskiej Jagiellonia.
Wyniki testów sprawnościowych 2024

05.04.2024

05.04 – 21.06.2024

Składanie wymaganych dokumentów do siedziby szkoły

24.06 – 12.07.2024

Ogłoszenie listy przyjętych

15.07.2024

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na boisku Ośrodka Treningowego, ul. Elewatorska 4 w Białymstoku.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udziela trener Łukasz Tupalski – tel. 693 527 033

Uwaga!

Komplet wymaganych dokumentów składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

Informujemy, że nauka w szkole jest płatna.

Więcej informacji dot. rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 885-561-598 lub e-mail: rekrutacja@sms.jagiellonia.pl