|

Erazmus+

Tytuł projektu: Euro Teens – We Are ONE (Nastolatki w Europie – wszyscy jesteśmy tacy sami.)

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000014179 w ramach akcji KA122- SCH 

Czas realizacji: od 15 września 2021 r. do 15 marca 2023 r.

Cele projektu: 

 • promowanie świadomości międzykulturowej i współpracy międzynarodowej mimo bariery językowo-kulturowej
 • zapoznanie się z wielokulturowym aspektem naszego regionu a także poznanie miejsca dziedzictwa kulturowego kraju partnerskiego
 • zwiększenie kompetencji językowe oraz pogłębienie motywacji do nauki języków obcych
 • rozwój kompetencji technologicznych i cyfrowych uczniów poprzez przygotowywanie prezentacji, filmów wideo na temat wielokulturowości swego regionu jak i również nagranie filmu projektowego pt, ‘Euro Teens – We Are One’.

Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia od 15 września 2021 r. do 15 marca 2023 r. realizuje projekt Erasmus+ o numerze umowy 2021-1-PL01-KA122-SCH-000014179, ramach akcji KA122- SCH “- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu piętnastu uczniów z naszej szkoły weźmie udział w mobilności i wyjedzie na tydzień do Sewilii. Dzięki temu poznają dziedzictwo kulturowe i historię tego regionu oraz będzie doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Będą również rozwijać swoje kompetencje technologiczne i cyfrowe poprzez pracę nad filmem projektowym.

Organizacja działań – HARMONOGRAM

Etapy projektuZaplanowane działania
Rozpoczęcie projektu – wrzesień 21Na lekcjach informatyki uczniowie poznają, powtarzają obsługę aplikacji i programów do przygotowania filmów wideo i prezentacji.
Aktywności przed rozpoczęciem mobilności.1. Uczniowie zaprojektują logo tematu naszego projektu wspólnie z uczestnikami z Hiszpanii w trakcie mobilności wirtualnych.
2. W ramach przygotowań do mobilności uczniowie przygotują prezentację, film wideo przedstawiający działalność szkoły: typowy dzień szkolny, treningi piłkarskie. Szkoła partnerska będzie miała okazję wstępnego poznania specyfiki uczenia się w naszej szkole jak ich samych uczniów.
3. Uczniowie przygotują krótka prezentację/film wideo na temat wielokulturowości w naszym regionie.
4. Rozpoczęcie projektu na eTwinning.
Wyjazd uczniów z Polski do Hiszpanii1. Warsztaty o wielokulturowości.
2. Projekt video pt ‘Nastolatki w Europie-wszyscy jesteśmy tacy sami’ Cel: pokazanie uczestnikom, że potrafią świetnie ze sobą współpracować, pomimo tego, że pochodzą z innych krajów oraz pokazanie miejsc dziedzictwa kulturowego Sewilli i okolic. Zdobyte informacje zostaną wykorzystane w filmie. Spacer po Sewilli, wycieczka do Cordoby, poznawanie zabytków dziedzictwa kulturowego i religijnego Andaluzji. Przygotowania do projektu wideo pt. ‘Nastolatki w Europie-wszyscy jesteśmy tacy sami’ w formie scenki rodzajowej, reklamy społecznej.
3. Podsumowanie: Uczestnicy przygotowują quiz na Kahoot z pytaniami na temat odbytej mobilności zawierający ciekawostki o miejscach, które zobaczyli i zwyczajach, o których usłyszeli, informacje o nowo poznanych uczniach z Hiszpanii lub o sobie.
Przyjazd uczniów z Hiszpanii do Polski1. Urban Game – pokazanie naszego miasta w formie gry ulicznej.
2. Warsztaty o wielokulturowości naszego regionu.
3. Dalsze prace nad projektem wideo.
4. Udział uczniów z Hiszpanii w treningach piłkarskich naszych drużyn.
Działania po zakończeniu mobilności1. Ostateczny montaż wideo nagranego podczas mobilności.
2. Organizacja Dnia Hiszpańskiego w szkole.
3. Dokończenie projektu na eTwinning

Harmonogram może ulec zmianom.

Procedura wyboru uczestników:
Chętni do wyjazdu składają wniosek przesłany rodzicom przez dziennik elektroniczny
Termin składania wniosków upływa 17.12. 22 r. Wniosek, razem z listem motywacyjnym należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub mailem na adres sekretariat@sms.jagiellonia.pl

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć list motywacyjny wyjaśniający powody dla których chcieliby otrzymać stypendium i wyjechać na tydzień do szkoły partnerskiej w Sevilli.
 2. Dostępnych jest 15 miejsc dla uczniów naszej szkoły.

Kryteria wyboru uczestników: 

 1. Motywacja – list motywacyjny 20%
 2. *Ocena, jaką uzyskali z języka angielskiego w ostatnim semestrze.20%
 3. *Średni wynik ze wszystkich przedmiotów w poprzednim semestrze 10%
 4. Zaangażowanie i uczestnictwo w wirtualnych aktywnościach przygotowawczych 20%
 5. *Ocena z zachowania z poprzedniego semestru 10%
 6. Możliwość przyjęcia hiszpańskiego uczestnika 20%

 ( *w przypadku uczniów kl. 1 – przewidywana ocena na I semestr) 

Zostanie powołana komisja selekcyjna złożona z dyrektora szkoły, koordynatora programu Erasmus oraz lektora języka angielskiego.
Po upływie terminów składania wniosków komisja selekcyjna rozpatrzy złożone wnioski, zostanie obliczona skala według ustalonych kryteriów oraz ustalona lista beneficjentów oraz lista rezerwowa. Ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ogłoszona w tygodniu 17-21 stycznia.